Disclaimer

Disclaimer voor de website van Fotoserie.com Modelfotografie
d.d. 18 juli 2019

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van Fotoserie.com Modelfotografie alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid
Fotoserie.com Modelfotografie besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Fotoserie.com Modelfotografie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

Fotoserie.com Modelfotografie kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden Informatie.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Fotoserie.com Modelfotografie is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Ook is Fotoserie.com Modelfotografie niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Fotoserie.com Modelfotografie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Fotoserie.com Modelfotografie in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Fotoserie.com Modelfotografie en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotoserie.com Modelfotografie.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Fotoserie.com Modelfotografie.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Fotoserie.com Modelfotografie via e-mail of anderszins, zal Fotoserie.com Modelfotografie gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Fotoserie.com Modelfotografie zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Fotoserie.com Modelfotografie terzake van alle schade en kosten die Fotoserie.com Modelfotografie lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Bezoekers

4.png7.png6.png9.png5.png

Nu online

1
Online

Nieuw gezicht gezocht!

logocirkel 50x50Fotoserie.com Modelfotografie is op zoek naar een leuke, vlotte dame die het gezicht van deze website wil worden. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

> Lees meer

Hockeyteam gezocht!

hockeyFotoserie.com Modelfotografie is op zoek naar een meidenhockeyteam, hockeyspeelsters dus die het leuk vinden om met een gedeelte of met het hele team te poseren in hockeytenue. Liefst een compleet team, maar ook niet-complete teams mogen reageren. Heb jij met je team interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Contact

envelopNeem voor vragen of meer informatie contact met ons op.

Mail ons
info@fotoserie.com